Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>IMS>Politike IMS

Poslovanje

Politike IMSISO sertifikatUputstva

Politike IMS

Politika QMS

Politika kvaliteta
 

HIDROELEKTRANE ĐERDAP, Kladovo, Ogranak u sastavu JP „Elektroprivreda Srbije“, opredeljuje se za vrhunski kvalitet u svim domenima svog poslovanja, zasnovan na konceptu i zahtevima standarda
 
ISO 9001:2008
Prioritetni cilj Ogranka Hidroelektrane Đerdap je izgradnja, dosledna primena i stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom, kao osnovnog alata za uspostavljanje i trajno održavanje vrhunskog kvaliteta svojih proizvoda i usluga. U tom smislu rukovodstvo i svi zaposleni u privrednom društvu „Hidroelektrane Đerdap" stalno nastoje i ulažu napore da:
 • proizvode one količine električne energije koje odgovaraju maksimalnom iskorišćenju instaliranih proizvodnih kapaciteta, u skladu sa raspoloživim hidro-potencijalima, ostvarujući za korisnika zahtevni kvalitet električne energije (snaga, napon, frekvencija, neprekidnost);
 • efektivno, efikasno, bezbedno i ekonomično prevode plovila kroz brodske prevodnice;
 • održavaju priobalja i akumulacije u svemu prema zahtevima korisnika, u skladu sa održavanjem ekološke ravnoteže i
 • optimizuju ukupne troškove poslovanja u cilju nesmetanog održavanja i razvoja sopstvenih resursa i poboljšanja standarda zaposlenih.
Politika kvaliteta ogranka Hidroelektrane Đerdap Kladovo je sastavni deo ukupne poslovne politike Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, usaglašena je sa Politikom kvaliteta JP EPS  i preispituje se po potrebi.

 


 

Politika EMS

Politika zaštite životne sredine
Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije", ogranak HE Đerdap Kladovo, u cilju uspešnog poslovanja i osiguranja održivog razvoja, a u okviru svoje poslovne politike, poseban značaj pridaje sistematskom pristupu aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine.

U tom cilju rukovodstvo i svi zaposleni u JP Elektroprivreda Srbije, Ogranak  HE Đerdap Kladovo:
 • Uključuju politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaki posao, kao bitan elemenat upravljanja svim poslovnim funkcijama;
 • Identifikuju sve aspekte životne sredine i značajne stavljaju pod kontrolu;
 • Vrše stalno unapređenje svog poslovanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti zaštite životne sredine;
 • Preventivnim delovanjem i pripremom planova za slučaj akcidenta, minimizira upotrebu štetnih materija i količinu opasnog otpada;
 • Podižu svest o značaju zaštite životne sredine, stalnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem;
 • Razvijaju saradnju sa institucijama lokalne samouprave i šire društvene zajednice nadležnim za zaštitu životne sredine;
 • Nabavljaju i upotrebljavaju proizvode koji nemaju, ili imaju minimalni uticaj na životnu sredinu, a isporučioce podstiču na aktivnu primenu svih mera u cilju zaštite životne sredine, uključujući primenu standarda ISO 14001 u svom poslovanju.


 

Politika OH&S

Politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 
Politika rukovodstva Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak HE Đerdap Kladovo je da rizik od nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja treba u potpunosti otkloniti ili svesti na najmanju moguću meru primenom preventivnih mera u svim poslovnim procesima.
Rukovodstvo Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak HE Đerdap Kladovo potvrđuje svoju potpunu posvećenost uspostavljanju i održavanju programa čiji je cilj stvaranje bezbednih uslova rada i unapređenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti zaposlenih, izvođača radova i posetilaca, a realizuje ih kroz sledeće aktivnosti:
 
 • Identifikuje opasnosti, ocenjuje rizike po zdravlje i bezbednost na radu i upravlja njima, sa ciljem da ih otkloni ili svede na najniži nivo,
 • U skladu sa načelom da se sve povrede na radu mogu sprečiti, kontinualno unapređuje programe primene preventivnih mera radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
 • Politiku stalno usaglašava sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim zahtevima, zahtevima standarda i drugim zahtevima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa kojima se preduzeće saglasilo,
 • Obezbeđuje sve neophodne preduslove za uspostavljanje i preispitivanje opštih i posebnih ciljeva za zdravlje i bezbednost na radu,
 • Kontinualno obrazuje, obučava i motiviše zaposlene za obavljanje aktivnosti na najbezbedniji način i promoviše svest zaposlenih o ličnim obavezama i odgovornostima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Primenjuje procesni pristup u upravljanju aktivnostima i resursima koji omogućuju praćenje i merenje učinaka i stalna poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
 • Poslovne i druge odluke donosi na osnovu analize prikupljenih podataka i informacija,
 • Uspostavlja i unapređuje otvorenu komunikaciju sa zaposlenima i javnošću.
 
Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, usaglašena je sa Politikom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu JP EPS, i sprovodi se i održava na svim nivoima preduzeća. Zaposleni su privrženi ostvarenju ciljeva koji vode ka unapređenju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kao strateškom opredeljenju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije, Ogranak HE Đerdap Kladovo.

 


 

Politika ISMS

Politika bezbednosti informacija

Cilj Sistema menadžmenta bezbednošću informacija je da osigura kontinuitet poslovanja Ogranka Hidroelektrane Đerdap Kladovo u proizvodnji električne energije, prevođenju plovila kroz brodske prevodnice i održavanju priobalja, objekata i postrojenja i da svede na prihvatljiv nivo rizika od štete sprečavanjem incidenata narušavanja bezbednosti ili smanjivanjem njihovog mogućeg uticaja.
      Cilj  Politike  bezbednosti  informacija  je  da  zaštiti  informacionu  imovinu Ogranka Hidroelektrane Đerdap, Kladovo od svih internih, eksternih, namernih ili slučajnih pretnji.
 Politika bezbednosti informacija osigurava sledeće:
 • Informacije su zaštićene od neovlašćenog pristupa;
 • Poverljivost informacija je obezbeđena;
 • Integritet informacija obezbeđuje njihovu ispravnost i kompletnost;
 • Raspoloživost informacija obezbeđuje njihovu dostupnost i upotrebljivost za poslovne procese;
 • Zakonski, propisani i ugovorni zahtevi se poštuju i ispunjavaju;
 • Definisanu metodologiju procene rizika koja sadrži kriterijume za ocenu rizika po bezbednost informacija i predstavlja smernicu za definisanje i preispitivanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija;
 • Obuka u vezi bezbednosti informacija dostupna je svim zaposlenima;
 • Planovi kontinuiteta poslovanja se rade, održavaju i proveravaju;
 • Sve stvarne ili moguće povrede bezbednosti informacija se evidentiraju i temeljno istražuju.
 
      Svi rukovodioci su direktno odgovorni za primenu politike bezbednosti informacija u svojim organizacionim celinama i za osiguranje da se zaposleni pridržavaju ove politike.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Politika EnMS

IZJAVA O ENERGETSKOJ POLITICI
SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI (EnMS)
OGRANKA HE ĐERDAP

Energetska politika Ogranka HE Đerdap obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije, Programom Vlade Republike Srbije, akcionim planom kojim se bliže utvrđuju ciljevi i mere energetske politike Republike Srbije i Energetske politike JP EPS.
Ciljevi ove politike su:
 •  Potpuna primena zakonskih, regulatornih i drugih zahteva iz delatnosti Ogranka HE Đerdap;
 •  Planiranje svih procesa i aktivnosti koje mogu uticati na energetsku efikasnost;
 •  Realizacija planova uz potpunu primenu ove politike i dokumentovanih informacija integrisanog sistema menadžmenta Ogranka HE Đerdap;
 •  Pouzdanost i sigurnost u snabdevanju električnom energijom korisnika;
 •  Adekvatan nivo proizvodnje električne energije iz hidropotencijala akumulacija  Ogranka HE Đerdap;
 •  Stvaranje uslova za pouzdan i bezbedan rad i dalji razvoj hidroenergetskog sistema;
 •  Obezbeđenje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u proizvodnji i potrošnji električne energije;
 •  Stvaranja privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije;
 •  Konkurentnost na tržištu energije na načelima javnosti i transparentnosti;
 •  Stalno unapređenje energetske efikasnosti zasnovano na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlja, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog;
 •  Zaštita životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kroz primenu svih mera i sredstava neposredne zaštite;
 •  Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem, lokalnom upravom i zaposlenima u cilju unapređenja zaštite životne sredine i zdravlja;
 •  Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja visokog nivoa kulture i svesti o značaju energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine;
 •  Motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, poverenje i pripadnost Organizaciji, sa ciljem aktiviranja svojih stvaralačkih potencijala;
 •  Potpuno informisanje zaposlenih, stanovništva iz okruženja i državne zajednice o ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima Organizacije;   
 •  Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada uz povećanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.
Navedene ciljeve Ogranak HE Đerdap će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u svim svojim organizacionim delovima na teritoriji RS.
Kroz nastojanje da svoj posao urade odgovorno i na vreme, svi zaposleni u JP EPS-u, davaće svoj lični doprinos sprovođenju ove politike.