Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>ИМС>Политике ИМС

Пословање

Политике ИМСИСО сертификатУпутства

Политике ИМС

Политика QМС

Политика квалитета
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП, Кладово, Огранак у саставу ЈП „Електропривреда Србије“, опредељује се за врхунски квалитет у свим доменима свог пословања, заснован на концепту и захтевима стандарда
 
ИСО 9001:2008
Приоритетни циљ Огранка Хидроелектране Ђердап је изградња, доследна примена и стално побољшање система менаџмента квалитетом, као основног алата за успостављање и трајно одржавање врхунског квалитета својих производа и услуга. У том смислу руководство и сви запослени у привредном друштву „Хидроелектране Ђердап" стално настоје и улажу напоре да:
 • производе оне количине електричне енергије које одговарају максималном искоришћењу инсталираних производних капацитета, у складу са расположивим хидро-потенцијалима, остварујући за корисника захтевни квалитет електричне енергије (снага, напон, фреквенција, непрекидност);
 • ефективно, ефикасно, безбедно и економично преводе пловила кроз бродске преводнице;
 • одржавају приобаља и акумулације у свему према захтевима корисника, у складу са одржавањем еколошке равнотеже и
 • оптимизују укупне трошкове пословања у циљу несметаног одржавања и развоја сопствених ресурса и побољшања стандарда запослених.
Политика квалитета огранка Хидроелектране Ђердап Кладово је саставни део укупне пословне политике Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, усаглашена је са Политиком квалитета ЈП ЕПС  и преиспитује се по потреби.

 


 

Политика ЕМС

Политика заштите животне средине
Јавно предузеће "Електропривреда Србије", огранак ХЕ Ђердап Кладово, у циљу успешног пословања и осигурања одрживог развоја, а у оквиру своје пословне политике, посебан значај придаје систематском приступу активностима на унапређењу заштите животне средине.

У том циљу руководство и сви запослени у ЈП Електропривреда Србије, Огранак  ХЕ Ђердап Кладово:
 • Укључују политику, програме и праксу заштите животне средине у сваки посао, као битан елеменат управљања свим пословним функцијама;
 • Идентификују све аспекте животне средине и значајне стављају под контролу;
 • Врше стално унапређење свог пословања у складу са законом и прописима у области заштите животне средине;
 • Превентивним деловањем и припремом планова за случај акцидента, минимизира употребу штетних материја и количину опасног отпада;
 • Подижу свест о значају заштите животне средине, сталним образовањем и стручним оспособљавањем као и благовременим и квалитетним информисањем;
 • Развијају сарадњу са институцијама локалне самоуправе и шире друштвене заједнице надлежним за заштиту животне средине;
 • Набављају и употребљавају производе који немају, или имају минимални утицај на животну средину, а испоручиоце подстичу на активну примену свих мера у циљу заштите животне средине, укључујући примену стандарда ИСО 14001 у свом пословању.


 

Политика ОХ&С

Политике заштите здравља и безбедности на раду
 
Политика руководства Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Огранак ХЕ Ђердап Кладово је да ризик од настанка повреда на раду и професионалних обољења треба у потпуности отклонити или свести на најмању могућу меру применом превентивних мера у свим пословним процесима.
Руководство Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Огранак ХЕ Ђердап Кладово потврђује своју потпуну посвећеност успостављању и одржавању програма чији је циљ стварање безбедних услова рада и унапређење и очување здравља и радне способности запослених, извођача радова и посетилаца, а реализује их кроз следеће активности:
 
 • Идентификује опасности, оцењује ризике по здравље и безбедност на раду и управља њима, са циљем да их отклони или сведе на најнижи ниво,
 • У складу са начелом да се све повреде на раду могу спречити, континуално унапређује програме примене превентивних мера ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних обољења,
 • Политику стално усаглашава са националним и међународним законским захтевима, захтевима стандарда и другим захтевима у области безбедности и здравља на раду са којима се предузеће сагласило,
 • Обезбеђује све неопходне предуслове за успостављање и преиспитивање општих и посебних циљева за здравље и безбедност на раду,
 • Континуално образује, обучава и мотивише запослене за обављање активности на најбезбеднији начин и промовише свест запослених о личним обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду,
 • Примењује процесни приступ у управљању активностима и ресурсима који омогућују праћење и мерење учинака и стална побољшавања система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду,
 • Пословне и друге одлуке доноси на основу анализе прикупљених података и информација,
 • Успоставља и унапређује отворену комуникацију са запосленима и јавношћу.
 
Политика заштите здравља и безбедности на раду, усаглашена је са Политиком заштите здравља и безбедности на раду ЈП ЕПС, и спроводи се и одржава на свим нивоима предузећа. Запослени су привржени остварењу циљева који воде ка унапређењу заштите здравља и безбедности на раду као стратешком опредељењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије, Огранак ХЕ Ђердап Кладово.

 


 

Политика ИСМС

Политика безбедности информација

Циљ Система менаџмента безбедношћу информација је да осигура континуитет пословања Огранка Хидроелектране Ђердап Кладово у производњи електричне енергије, превођењу пловила кроз бродске преводнице и одржавању приобаља, објеката и постројења и да сведе на прихватљив ниво ризика од штете спречавањем инцидената нарушавања безбедности или смањивањем њиховог могућег утицаја.
      Циљ  Политике  безбедности  информација  је  да  заштити  информациону  имовину Огранка Хидроелектране Ђердап, Кладово од свих интерних, екстерних, намерних или случајних претњи.
 Политика безбедности информација осигурава следеће:
 • Информације су заштићене од неовлашћеног приступа;
 • Поверљивост информација је обезбеђена;
 • Интегритет информација обезбеђује њихову исправност и комплетност;
 • Расположивост информација обезбеђује њихову доступност и употребљивост за пословне процесе;
 • Законски, прописани и уговорни захтеви се поштују и испуњавају;
 • Дефинисану методологију процене ризика која садржи критеријуме за оцену ризика по безбедност информација и представља смерницу за дефинисање и преиспитивање система менаџмента безбедношћу информација;
 • Обука у вези безбедности информација доступна је свим запосленима;
 • Планови континуитета пословања се раде, одржавају и проверавају;
 • Све стварне или могуће повреде безбедности информација се евидентирају и темељно истражују.
 
      Сви руководиоци су директно одговорни за примену политике безбедности информација у својим организационим целинама и за осигурање да се запослени придржавају ове политике.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Политика ЕнМС

ИЗЈАВА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ПОЛИТИЦИ
СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ (EnMS)
ОГРАНКА ХЕ ЂЕРДАП

Енергетска политика Огранка ХЕ Ђердап обухвата мере и активности које се предузимају ради остваривања дугорочних циљева енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, Програмом Владе Републике Србије, акционим планом којим се ближе утврђују циљеви и мере енергетске политике Републике Србије и Енергетске политике ЈП ЕПС.
Циљеви ове политике су:
 •  Потпуна примена законских, регулаторних и других захтева из делатности Огранка ХЕ Ђердап;
 •  Планирање свих процеса и активности које могу утицати на енергетску ефикасност;
 •  Реализација планова уз потпуну примену ове политике и документованих информација интегрисаног система менаџмента Огранка ХЕ Ђердап;
 •  Поузданост и сигурност у снабдевању електричном енергијом корисника;
 •  Адекватан ниво производње електричне енергије из хидропотенцијала акумулација  Огранка ХЕ Ђердап;
 •  Стварање услова за поуздан и безбедан рад и даљи развој хидроенергетског система;
 •  Обезбеђење услова за унапређење енергетске ефикасности у производњи и потрошњи електричне енергије;
 •  Стварања привредних и финансијских услова за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије;
 •  Конкурентност на тржишту енергије на начелима јавности и транспарентности;
 •  Стално унапређење енергетске ефикасности засновано на одговорности сваког запосленог за послове које обавља, без могућности преношења те одговорности на другог;
 •  Заштита животне средине, здравља и безбедности на раду, кроз примену свих мера и средстава непосредне заштите;
 •  Пуна подршка и пун допринос сарадњи са окружењем, локалном управом и запосленима у циљу унапређења заштите животне средине и здравља;
 •  Стална обука и усавршавање свих запослених у циљу достизања високог нивоа културе и свести о значају енергетске ефикасности и очувања животне средине;
 •  Мотивација свих запослених да остварују сарадњу, поверење и припадност Организацији, са циљем активирања својих стваралачких потенцијала;
 •  Потпуно информисање запослених, становништва из окружења и државне заједнице о циљевима, плановима и непосредним активностима Организације;   
 •  Стално побољшање укупних резултата пословања смањењем трошкова рада уз повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине.
Наведене циљеве Огранак ХЕ Ђердап ће остварити доследном применом и одржавањем интегрисаног система менаџмента (ИМС) у свим својим организационим деловима на територији РС.
Кроз настојање да свој посао ураде одговорно и на време, сви запослени у ЈП ЕПС-у, даваће свој лични допринос спровођењу ове политике.