Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>ИМС>Политикa ИМС

Пословање

Политикa ИМСИСО сертификатУпутства

Политикa ИМС

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈA И  УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП, Кладово, Огранак у саставу ЈП „Електропривреда Србије“, опредељује се да свој пословни успех и даљи развој заснива на квалитету производа и услуга, заштити животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедношћу информација, ефикасном управљању енергијом и испуњавањем захтева међународних стандарда:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 и ISO 50001:2011
Приоритетни циљ Огранка Хидроелектране Ђердап је изградња, доследна примена и стално побољшање система управљања, као основног алата за успостављање и трајно одржавање врхунског квалитета својих производа и услуга, унапређењу заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности информацијa и ефикасног коришћења енергије.
Руководство и сви запослени у том смислу стално настоје и улажу напоре да:
 • Производе оне количине електричне енергије које одговарају максималном искоришћењу инсталисаних производних капацитета, у складу са расположивим хидро-потенцијалима, остварујући за корисника захтевани квалитет електричне енергије (снага, напон, фреквенција, непрекидност);
 • Ефективно, ефикасно, безбедно и економично преводе пловила кроз бродске преводнице;
 • Одржавају приобаља и акумулације у свему према захтевима корисника, у складу са одржавањем еколошке равнотеже;
 • Оптимизују укупне трошкове пословања у циљу несметаног одржавања и развоја сопствених производних ресурса и побољшања стандарда запослених;
 • Укључују политику, програме и праксу заштите животне средине у сваки посао, као битан елемент управљања свим пословним функцијама;
 • Идентификују све аспекте животне средине и значајне стављају под контролу;
 • Врше стално унапређење свог пословања у складу са законима и прописима у области заштите животне средине;
 • Превентивним деловањем и припремом планова деловања за случај акцидента, минимизирају могућност штетног утицаја на животну средину;
 • Штеде ресурсе и енергију, минимизирају употребу штетних материја и количину опасног отпада;
 • Подижу свест о значају заштите животне средине сталним образовањем и стручним оспособљавањем као и благовременим и квалитетним информисањем;
 • Развијају сарадњу са институцијама локалне самоуправе и шире друштвене заједнице надлежним за заштиту животне средине;
 • Набављају и употребљавају производе који немају, или имају минимални утицај на животну средину, а испоручиоце подстичу на активну примену свих мера у циљу заштите животне средине, укључујући примену стандарда ISO 14001 у свом пословању;
 • Идентификују опасности, оцењују ризике по здравље и безбедност на раду и управљају њима, са циљем да их отклоне или сведу на најнижи ниво;
 • У складу са начелом да се све повреде на раду могу спречити, континуално унапређују програме примене превентивних мера ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних обољења;
 • Политику стално усаглашавају са националним и међународним законским захтевима, захтевима стандарда и другим захтевима у области безбедности и здравља на раду са којима се предузеће сагласило;
 • Обезбеђују све неопходне предуслове за успостављање и преиспитивање општих и посебних циљева за здравље и безбедност на раду;
 • Кроз континуалну едукацију и обуку обављају све активности на најбезбеднији начин и промовишу свест о личним обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду;
 • Примењују процесни приступ у управљању активностима и ресурсима који омогућују праћење и мерење учинака и стална побољшавања система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
 • Успостављају и унапређују отворену комуникацију са јавношћу;
 • Осигурају да информације буду заштићене од неовлашћеног приступа;
 • Обезбеде поверљивост информација;
 • Сачувају интегритет информација чиме обезбеђује њихову исправност и комплетност;
 • Обезбеде расположивост информација чиме обезбеђују њихову доступност и употребљивост за пословне процесе;
 • Обезбеде да се законски, прописани и уговорни захтеви поштују и испуњавају;
 • Дефинишу методологију процене ризика која садржи критеријуме за оцену ризика по безбедност информација и представља смерницу за дефинисање и преиспитивање система менаџмента безбедношћу информација;
 • Обука у вези безбедности информација буде доступна свим запосленима;
 • Планове континуитета пословања раде, одржавају и проверавају;
 • Све стварне или могуће повреде безбедности информација евидентирају и темељно истражују;
 • Благовремено планирају све процесе и активности које могу утицати на енергетску ефикасност;
 • Обезбеде услове за унапређење енергетске ефикасности у производњи и потрошњи електричне енергије;
 • Обезбеде конкурентност на тржишту енергије на начелима јавности и транспарентности;
 • Стално унапређују енергетску ефикасност засновану на одговорности сваког запосленог за послове које обавља, без могућности преношења те одговорности на другог;
 • Подстичу сталну обуку и усавршавање свих запослених у циљу достизања високог нивоа културе и свести о значају енергетске ефикасности;
 • Стално побољшавају укупне резултате пословања повећањем енергетске ефикасности.
 
Кроз настојање да свој посао ураде добро, ефективно и ефикасно, на време и сваки пут, сви запослени у ЈП ЕПС Огранак ХЕ ЂЕРДАП, Кладово, даваће свој допринос спровођењу ове политике.