Ogranak HE Đerdap

Почетна>Пословање>Одговорно пословање>Заштита животне средине

Пословање

Друштвена одговорностЗаштита животне срединеСарадња са заинтересованим странама

Заштита животне средине

 
Изградња хидроелектрана (ХЕ) које се налазе у саставу „ХЕ Ђердап“ д.о.о. Кладово (ХЕ „Ђердап 1“, ХЕ „Ђердап 2“, ХЕ „Пирот“ и „Власинске ХЕ“), неминовно је изазвала утицаје на животну средину, који су на најбољи могући начин компензовани. То се пре свега огледа кроз промене воденог екосистема акумулација и екосистема приобаља, које су трајног карактера и захтевају стално праћење и предузимање одређених мера заштите. У акумулацијама ХЕ одвијају се процеси током којих долази до значајне деградације квалитета вода, а којима највише доприносе органске материје и отпад унешени у акумулације. Могући утицај ХЕ у саставу "ХЕ Ђердап“ се простире на око 180.000 ha у приобаљу. За заштиту ових површина израђени су обимни системи дренажних канала и цевовода, црпних станица и пиезометара, који захтевају велика материјална улагања у циљу инвестиционог и текућег одржавања.
          Програм праћења, мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину. Истраживања заштите приобаља се у „ХЕ Ђердап“ континуално обављају кроз Програм праћења, мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину. У оквиру овог мултидисциплинарног програма врше се мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину кроз:
-   Програм I – Режим површинских вода
-   Програм II – Режим подземних вода који се састоји из:
Програм II/1 – Осматрање и праћење нивоа подземних вода
Програм II/2 – Допуна постојеће осматрачке мреже
Програм II/3 – Праћење утицаја успора и режима рада постојећих дренажних система
Програм II/4 – Анализа хемијског састава подземних вода
Програм II/5 – Анализа података осматрања режима подземних вода и ефеката дренажних система
Програм II/6 – Студија режима подземних вода и ефеката постојећих дренажних система
-   Програм III – Праћења и анализа режима наноса
-   Програм IV – Осматрање, мерење и анализа режима леда
-   Програм V – Осматрање, мерење и анализе водно-соног режима и утицаја на пољопривреду
-   Програм VI – Изучавање утицаја успора на шуме у форланду
-   Програм VII – Одређивање утицаја успора на стабилност насипа
-   Програм VIII – Праћења и анализа квалитета површинских вода и екосистема
-   Програм IX – Праћења и анализа стабилности падина и косина
    Наведени програми се реализују годишње, а на крају осмотреног периода се раде годишњи извештаји. За реализацију појединих програма задужени су надлежни специјализовани заводи Института за водопривреду "Јарослав Черни". У складу са Водопривредном дозволом, "ХЕ Ђердап" подноси годишњи извештај о реализацији Програма, односно, извршеним активностима са интерпретацијом резултата надлежном Министарству за водопривреду и надлежним водопривредним предузећима.
 
Управљање заштитом животне средине
Планирање и спровођење активности из области заштите животне средине у "ХЕ Ђердап" врши Центар за заштиту радне и животне средине, који координира ове послове у свим организационим деловима.