Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Proizvodni kapaciteti>HE Đerdap 1

Poslovanje

HE Đerdap 1HE Đerdap 2Vlasinske HEHE Pirot

HE Đerdap 1

  • maksimalna kota uspora - 69,50 m iznad J.M.
  • računski neto pad - 27,16 m
  • instalisani protok - 4800 m3/s
  • ukupna snaga elektrane - 1026MW
  • prosečna godišnja proizvodnja - 5,65 milij. КWh

Hidroenergetski i plovidbeni sistem "Đerdap 1", kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more. Još uvek najveća hidrotehnička građevina na Dunavu, ukupne dužine 1278 m, potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja (SR i RO) raspolaže istim delovima glavnog objekta, koje održavaju i koriste shodno sporazumu i konvencijama o izgradnji i eksploataciji.

Svaka strana raspolaže sa po jednom elektranom, brodskom prevodnicom i po 7 prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani. Simetralu objekta čini državna granica.

U elektrani je montirano šest hidroagregata snage po 190 MWA, sa Kaplanovim turbinama, čiji prečnik kola iznosi oko 9,5 m. Do tada u svetu nisu građene turbine većeg prečnika.

U energetskim kritičnim periodima (pri niskim vodostajima) elektrana radi tako da pokrivaju vrhove u dnevnom dijagramu opterećenja.

Obe elektrane su međusobno povezane tako da u slučaju potrebe agregati elektrane na srpskoj strani mogu isporučivati električnu energiju u mrežu na rumunskoj strani, i obratno.
 

 

Podaci za HE
Nominalna prividna snaga elektrane: 1203.33 MVA (3x190 +3x211.11) (Napomena: agregat br. 5 je u revitalizaciji)
Nominalni napon: 15.75 kV
Nominalni faktor snage generatora: 0.9
Nominalna aktivna snagaelektrane za nominalni napon i nominalni
faktor snage:                                        
1083 MW (3x171 + 3x190)
Ukupni kontrolisani protok: 5040 m3/s (6x840)
Tip: branska
Datum prve sinhronizacije: 05.08.1970.

Turbina 1 / 2 / 3
Proizvođač LMZ Lenjingrad
Tip turbine Kaplan (PL40-V-950)
Instalisana snaga 194 MW
Broj obrtaja 71,5 o/min
Maksimalni pad 30 m
Minimalni pad 17,5 m


Turbina 4 / 5 / 6
Proizvođač LMZ Lenjingrad
Tip turbine Kaplan (PL35-V-950)
Instalisana snaga 205 MW
Broj obrtaja 71,5 o/min
Maksimalni pad 31,5 m
Minimalni pad 18 m


Generator 1 / 2 / 3
Proizvođač Elektrosila
Prividna snaga 190 MVA
Aktivna snaga 171 MW
Faktor snage 0,9


Generator 4 / 5 / 6
Proizvođač Elektrosila
Prividna snaga 211,11 MVA
Aktivna snaga 190 MW
Faktor snage 0,9


Blok transformator 1
Proizvođač R. Končar
Nominalna snaga 380/190/190 MVA
Prenosni odnos 420/15,75/15,75 kV

Blok transformator 2 / 3
Proizvođač R. Končar-Siemens
Nominalna snaga 420/210/210 MVA
Prenosni odnos 420/15,75/15,75 kV


Hidrološki podaci
Ukupna zapr. akumulacije 2800 x 106 m3
Prosečan godišnji dotok Dunava 5650 m3/s
Površina sliva Dunava 573 x 106 km2