Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Odgovorno poslovanje>Zaštita životne sredine

Poslovanje

Društvena odgovornostZaštita životne sredineSaradnja sa zainteresovanim stranama

Zaštita životne sredine

 
Izgradnja hidroelektrana (HE) koje se nalaze u sastavu „HE Đerdap“ d.o.o. Kladovo (HE „Đerdap 1“, HE „Đerdap 2“, HE „Pirot“ i „Vlasinske HE“), neminovno je izazvala uticaje na životnu sredinu, koji su na najbolji mogući način kompenzovani. To se pre svega ogleda kroz promene vodenog ekosistema akumulacija i ekosistema priobalja, koje su trajnog karaktera i zahtevaju stalno praćenje i preduzimanje određenih mera zaštite. U akumulacijama HE odvijaju se procesi tokom kojih dolazi do značajne degradacije kvaliteta voda, a kojima najviše doprinose organske materije i otpad unešeni u akumulacije. Mogući uticaj HE u sastavu "HE Đerdap“ se prostire na oko 180.000 ha u priobalju. Za zaštitu ovih površina izrađeni su obimni sistemi drenažnih kanala i cevovoda, crpnih stanica i piezometara, koji zahtevaju velika materijalna ulaganja u cilju investicionog i tekućeg održavanja.
          Program praćenja, merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu. Istraživanja zaštite priobalja se u „HE Đerdap“ kontinualno obavljaju kroz Program praćenja, merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu. U okviru ovog multidisciplinarnog programa vrše se merenja i analiza uticaja uspora na priobalje i životnu sredinu kroz:
-   Program I – Režim površinskih voda
-   Program II – Režim podzemnih voda koji se sastoji iz:
Program II/1 – Osmatranje i praćenje nivoa podzemnih voda
Program II/2 – Dopuna postojeće osmatračke mreže
Program II/3 – Praćenje uticaja uspora i režima rada postojećih drenažnih sistema
Program II/4 – Analiza hemijskog sastava podzemnih voda
Program II/5 – Analiza podataka osmatranja režima podzemnih voda i efekata drenažnih sistema
Program II/6 – Studija režima podzemnih voda i efekata postojećih drenažnih sistema
-   Program III – Praćenja i analiza režima nanosa
-   Program IV – Osmatranje, merenje i analiza režima leda
-   Program V – Osmatranje, merenje i analize vodno-sonog režima i uticaja na poljoprivredu
-   Program VI – Izučavanje uticaja uspora na šume u forlandu
-   Program VII – Određivanje uticaja uspora na stabilnost nasipa
-   Program VIII – Praćenja i analiza kvaliteta površinskih voda i ekosistema
-   Program IX – Praćenja i analiza stabilnosti padina i kosina
    Navedeni programi se realizuju godišnje, a na kraju osmotrenog perioda se rade godišnji izveštaji. Za realizaciju pojedinih programa zaduženi su nadležni specijalizovani zavodi Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi". U skladu sa Vodoprivrednom dozvolom, "HE Đerdap" podnosi godišnji izveštaj o realizaciji Programa, odnosno, izvršenim aktivnostima sa interpretacijom rezultata nadležnom Ministarstvu za vodoprivredu i nadležnim vodoprivrednim preduzećima.
 
Upravljanje zaštitom životne sredine
Planiranje i sprovođenje aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine u "HE Đerdap" vrši Centar za zaštitu radne i životne sredine, koji koordinira ove poslove u svim organizacionim delovima.