Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>Razvoj >Energetski objekti

Poslovanje

Energetski objektiModernizacijaIMSIT

Energetski objekti

REVERZIBILNA  HIDROELEKTRANA  (RHE)  ĐERDAP 3
 
Hidroelektrana Đerdap 3 je reverzibilno pumpno akumulaciono postrojenje, koje treba da bude izgrađeno na 1007 kilometru Dunava, četiri kilometara uzvodno od Lepenskog Vira i oko  100 km vazdušne linije od Beograda. Koncepcija rešenja sastoji se u tome da se voda zahvata iz Đerdapskog jezera sa kote 68, pumpa u gornje predviđene bazene "Pesača" i "Brodica" , kada elektroenergetski sistem Srbije raspolaže viškom električne energije. U vrhovima opterećenja radi kao akumulaciona elektrana koja obezbeđuje neophodnu snagu i potrebne količine energija.
Elektrana će raditi isključivo sa pumpanim vodama, jer prirodnog dotoka nema.
Povoljnost ove lokacije okarakterisana je sledećim činjenicama­:
-      povoljni topografsko-geološki uslovi za formiranje jezera "Pesača" i "Brodica",
-      relativno kratki dovodi između jezera,
-      visinska razlika od 400 m,
-      mašinska zgrada i zahvati vode u Dunavu, locirani su na samoj obali Dunava u vododrživim peščarsko konglomeratnim stenama.
Predviđeno je da se Reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3 gradi u tri etape:
 
-  prva etapa gradnje podrazumeva izgradnju akumulacionog jezera "Pesača" na ukupnoj površini od 68 hektara, na nadmorskoj visini 450 m u koje može da se akumulira 18,5 miliona m3 vode, sa padom 400 m, ukupna dužina dovoda 2760 m. Energetska vrednost akumulacije je 15,1 GWh, sa potrebnom energijom za punjenje akumulacije  od 20,6 GWh. Sa proizvedenom energijom bi se omogućavala dnevna i sedmična regulacija. U prvoj fazi bila bi ugrađena dva generator - motora snage od po 315 MVA.
 Brana Pesača će biti nasuta od kamena i škriljca, sa glinenim jezgrom, sa temeljnim ispustima i bočnim slobodnim prelivom. Visina brane je 108 m, za velike i brze denivelacije vode u jezeru. Dovodni tunel je prečnika 7 m, za pritisak od 12 atmosfera i dvosmerni tok.
 
- druga etapa gradnje podrazumeva nadgradnju akumulacionog jezera "Pesača" na nadmorskoj visini 470 m u koje može da se akumulira 32,5 miliona m3 vode, koja bi omogućavala sedmičnu regulaciju, sa  još dva generator - motora snage od po 300 MW. Ukupna površina akumulacije je 102 hektara.
  Predviđena ukupna instalisana snaga generatora prve i druge faze je 2x600 MW, što je ukupno 1200 MW.
 
- treća etapa gradnje podrazumeva izgradnju akumulacionog jezera "Brodica" u koje može da se akumulira 542 miliona m3 vode koja bi omogućavala sezonsko izravnavanje, sa četiri generator - motora snage od po 300 MW, što je ukupno 1200 MW.
Ukupna količina vode u akumulacionim jezerima Pesača i Brodica 578 miliona m3 što pruža mogućnost da se ostvaruje i rezerva energije za krizne periode u EES. Energetski ekvivalent obe akumulacije, u toj zadnjoj fazi razvoja bio bi oko 484 GWh.
-      Ukupna snaga za sve tri etape je 2400 MW.
 
Svaka od tri etape hidroelektrane ima svoje nezavisne zahvate vode, dovodne tunele, vodostane, cevovode, mašinske zgrade, usisne dovode, razvodno postrojenje i dalekovodne priključke.
Zajednički objekti su :
-      donji bazen – Đerdapsko jezero,
-      plato sa magacinom,
-      pristaništem,
-      upravnom zgradom,
-      putevi,
-      gornji bazen- jezero "Pesača",
-      u kasnijoj izgradnji spojni tunel sa jezerom "Brodica".
 
 
 • Mašinska zgrada je šahtnog tipa sa podzemnim smeštajem mašine sa zatvaračima i opremom za pogon,
 • Šaht mašinske zgrade je prečnika 25 m, dubine 80 m,nagib stene na brdu 50°-60°,
 • Svaki agregat ima svoj zahvat za protok od 100 m³/s sa dvosmernim tokom.Ulaz svakog zahvata poseduje 4 polja širine 5 m,dužine 6 m sa tablastim zatvaračima
 • Cevovod je formiran kao tunel po jedan za svaka dva agregata Ø 5,75 m, dužine 664 m sa ograncima za turbine
 • Dovodni tunel je prečnika Ø 7,0 m, dužine 1915 m
 
 
       KARAKTERISTIKE PUMPE-TURBINE
 
 • Nominalna snaga 300 MW
 • Broj obrtaja 375 u minuti
 • Prečnik osovine lopatica sprovodnog aparata 5250 mm
 • Broj lopatica sprovodnog aparata 20
 • Broj lopatica obrtnog kola 7
 • Stepen korisnosti motora 98,5-99 % 
 
 
       KARAKTERISTIKE GENERATORA
 
 • Prividna snaga               315 MVA
 • Snaga generatora          300 MW
 • Max snaga rotora           311 MW
 • Faktor snage                  0,95
 • Broj obrtaja                   375 u minuti
 • Hlađenje                       vazdušno
 • Pobuda                        tiristorska
 • Stepen korisnosti      94,8-98,8 %
 • Prečnik rotora      5000-5900 mm
 • Aktivna dužina statora. 3000-3500 mm
 • Težina motor-generat. 800-1000 t